Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 199

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Ulcinj, konstatovali smo izvođenje radova u zoni morskog dobra bez građevinske dozvole na lokalitetu Kruče (iskop terena, izgradnja suterena i visokog betonskog zida dužine 40 metara).
Ističemo da se radi o pristoru koji se nalazi u neposrednom zaleđu plaže na K.P. 1130 KO Kruče, gdje smo početkom decembra mjeseca 2013. godine konstatovali započete radove na izgradnji objekta – bazena površine cca 45 m2 i potpornih zidova bez građevinske dozvole,  za koju smo inicirali inspekcijski nadzor zahtjevom 4169/5 od 06.12.2013 godine.

                                                               278

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 198

Izvršenim obilaskomzone morskog dobra u opštini Ulcinj, konstatovali smo izvođenje radova u zoni morskog dobra bez građevinske dozvole:

I
Izgradnja objekta bez odobrenja na lokalitetu Kruče, površine cca 70 m2 u osnovi, spratnosti P+1, na K.P. 1132 KO Kruče

275


II
Izvođenje radova bez odobrenja u prostoru plaže, betoniranjem dijela plaže ispod  K.P. 1131 KO Kruče sa izgradnjom stepeništa prema moru

276


III
Započeti radovi na gradnji na postojećem objektu na lokalitetu Donji Štoj, sa desne strane puta Port Milena – Ada Bojana

2772777

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 197

Izvršenim obilaskom prostora na području opštine Budva, lokacija Bečići, dana 19.11.2014. godine konstatovano je postavljanje dva objekta na zelenoj površini uz pješačku stazu, između objekata označenih br. 14.13 i 14.14 u Planu.
Izmjenom i dopunom Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. godine, na navedenoj lokaciji nije predviđeno postavljanje predmetnih objekata.

dd

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 196

Izvršenim obilaskom prostora u opštini Ulcinj dana 06.11.2014.god. konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole na tri lokacije na obalam rijeke Bojane:

- na desnoj obali rijeke Bojane na lokaciji označenom br. 227 u Evidenciji – Katalogu objekata na rijeci Bojani, izvođenje radova na izgradnji nove djelimično natkrivene terase površine cca 70 m2.

                                                      227

- na desnoj obali rijeke Bojane između objekata označenih br. 251 i 252 u Evidenciji – Katalogu objekata na rijeci Bojani, izvođenje radova na izgradnji novog objekta površine cca 40 m2 sa platformom od cca 20 m2, kao i izgradnjom dodatne platforme od cca 25 m2, ispred novoizgrađenog objekta.

           277 1277 2

- na lijevoj obali rijeke Bojane iza objekta označenog br. 25 u Evidenciji – Katalogu objekata na rijeci Bojani, izvođenje radova na izgradnji platforme sa postavljanjem auto prikolice na istoj, te ograđivanje prostora površine cca 60 m2.

                                                   277 3

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove




Prijava br. 195

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj dana 31.10.2014.godine, konstatovano je izvođenje radova na izgradnji objekta bez odobrenja na lokalitetu Kruče. Izvedeni su radovi na izgradnji objekta površine cca 60 m2 sa armiranim betonskim temeljima, betonskim stubovima ispunjenim opekom u prizemlju, sa šalovanjem ploče i pripremom armature za izlivanje ploče. 

t

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates