Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 209

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Kotor, na lokalitetu Risan,  konstatovali smo radove bez odobrenja na izgradnji ponte na K.P. 370 KO Perast. Navedena lokacija je u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera za period 2013.-2015. god. označena kao lokacija 5.1 i 5.2 na kojoj je predviđeno postavljanje pomoćnog objekta za potrebe uzgajališta i ponton za pristup uzgajalištu sa obale.

1112
 

Prijavljeno:

-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 208

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Bar dana 17.01.2015. godine, konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole  na lokalitetu Utjeha. Na prostoru katastarske parcele 4085 KO Kunje izvedeni su radovi na probijanju puta prema plaži, dok se na stjenovitom dijelu vrši nasipanje i ravnanje prostora sa betoniranjem dijela obale površine 30-40 m2. 

m11121m22222222

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 207

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Tivat, na lokalitetu obala Đuraševića, dana 15.01.2015. godine konstatovali smo da se na kat. parceli br. 136/1 KO Đuraševići izvode radovi bez odobrenja – građevinske dozvole na izgradnji objekta dimenzija cca 7m x 2,5m.

dddmmddm

Prijavljeno: 
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 206

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Tivat, na lokalitetu obala Đuraševića, dana 06.01.2015. godine konstatovano je da se ispod kat. parcele 169 KO Đuraševići izvode radovi bez odobrenja na nasipanju sa formiranjem podloge za nasipanje i dalju izgradnju ponte – mula, na način da je prostor na kome se vrši nasipanje zagradjen metalnom skelom dimenzija cca 15 x 8m, od čega je u momentu kontrole nasuto oko 2/3. 

g111g22 

Izvršenim obilaskom navedenog prostora dana 09.01.2015. godine konstatovali smo nastavak radova na izgradnji ponte.

g1g2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslovePrijava br. 205

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Kotor, na lokalitetu Dobrota,  dana 06.01.2015. godine konstatovani su radovi bez odobrenja na sanaciji - rekonstrukciji urušene ponte u dijelu obale ispod katastarske parcele broj 393/1 KO Dobrota I. 

d11d12

Prijavljeno:
-Uprava za isnpekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates