Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 214

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Tivat dana 19.02.2015. godine, konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja – građevinske dozvole na katastarskoj parceli 72 KO Bogišići u vidu betoniranja potpornog zida i izradi armirano-betonske ploče ispred postojećeg objekta prema lokalnom putu za Krašiće.

002oo1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 213

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Herceg Novi dana 19.02.2015. godine,  konstatovali smo radove - gradnju bez odobrenja na lokaciji Žanjice u uvali Mirište i to:

- radove na probijanju puta od parcele 1800/5 KO Radovanići donjom stranom brda dužine cca 300m, širine cca 4m;

GGG1 1GGG2GGG3

- radove na iskopu temelja za gradnju objekta na parceli 1791 ko Radovanići;

g4g5

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 212

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra  na teritoriji opštine Herceg Novi, na lokaciji Bijela,  dana 17.02.2015. godine konstatovano je  betoniranje obale. Betonirana površina zauzima cijelu dužinu od mandraća do istočne granice parcele 568 KO Bijela, dok je obalni zid u ravni sa krakom koji formira ulaz u mandrać.

g1g2g3

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 211

Izvršenim obilaskom prostora u opštini Budva, lokacija ‘’Lučice’’, dana 10.02.2015. godine konstatovali smo da n.n. lice, na dijelu kamenite obale, jugo-zapadno od priv. objekta br. 26.1 korisnika preduzeća "Pešter Co" DOO., izvodi građevinske radove na izgradnji objekta, kamenih zidova, stepeništa i denivelisanih platoa, bez dozvole i odobrenja.
Navedeni radovi izvode se dijelom na kat. parc. br. 1010 KO. Petrovac koja je vlasništvo Republike Crne Gore, a dijelom u zaleđu kamenite obale na kat. parc. br. 1008/1 KO. Petrovac koja je van zone morskog dobra, i vlasnistvo je opštine Budva.

slanje luciceslanje lucice01slanje lucice02slanje lucice03

Prijava br. 210

Postupajući po prijavi građana u vezi nelegalne gradnje na lokalitetu Morinj, izvršenim obilaskom zone morskog dobra konstatovali smo da je nepoznato lice deponovalo veću količinu kamena na prostor između magistralnog puta i ponte i na pontu koja se nalazi na K.P. 1110 KO Morinj, zatrpavši mandrać. 

1314

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates