Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 219

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra dana 17. i 20.03.2015. godine u opštini Bar, na lokaciji Šušanj – Zeleni pojas ispod magistralnog puta Budva-Bar a u zaleđu Male plaže, konstatovali smo izvođenje građevinskih radova bez dozvole i odobrenja i to:

- proširenje već postojećeg objekta sa desne strane puta iz pravca Sutomora prema Baru. 

c1c2

- izgradnju prizemne etaže sa ostavljenim ankerima za dalju gradnju uz zapadni dio postojećeg objekta. na katastarskoj parceli broj 3469 KO Novi Bar.

c3c4

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 218

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Kotor, dana 11.03.2015. godine, na više lokacija konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja na rekonstrukciji mula i to:


- na lokaciji Dobrota, na katastarskoj parceli 817 KO Dobrota, izvode se radovi na učvršćenju i rekonstrukciji mula;

tj1tj2

- na lokaciji Dobrota, ispred konobe PORTUN, izvode se radovi na rekonstrukciji mula sa početnom fazom bušenja podloge;

ti1ti2

- na lokaciji Ljuta, na kat. parceli 201 KO Dobrota, izvode se radovi na rekonstrukciji mula u vidu oblaganja kamenom i nasipanja kamenog materijala u cilju ispunjenja i izravnavanja površine.

zzt1zzt2

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 217

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na lokaciji Lazaret u Meljinama, u opštini Herceg Novi, dana 11.03.2015. godine konstatovali smo da se privode kraju radovi na rekonstrukciji mula, kao i da je dio mula koji se nadovezuje na novoizgrađeni obalni dio kompleksa denivelisan u odnosu na prvobitno stanje. Takođe, parcela koja nije u zahvatu kompleksa (2554 KO Topla)  stavljena je u funkciju obalnog zida, tako da je obalni zid kompleksa Lazaret preko novoizgrađenog zida na parceli 2554 KO Topla spojen sa mulom na parceli 2555 KO Topla koje je predviđeno da se planom koristi za sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila.

daje1daje2daje3

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 216

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj dana 04.03.2015. godine konstatovali smo izvedene radove na izgradnji puta, bez građevinske dozvole. Izvršeno je probijanje puta i proširenje trim staze duž parcele br. 7481 KO Ulcinj.

bvb1bvb2bvb3

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 215

 Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj dana 17.02.2015.godine, konstatovali smo da su na desnoj obali rijeke Bojane izvedeni radovi na izgradnji prilazne staze – pontonskog mosta i platforme, privezišta za čamac uzvodno od objekta u dužini od cca 9 metara, sve bez građevinske dozvole i odobrenja.

mvb1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske posloveCopyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates