Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3711 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU 

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE RISAN - PERAST / IV FAZA

Datum objave: 2017-12-29
Datum otvaranja: 2018-01-29

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3542 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA PO PARTIJAMA:

PARTIJA 1: GEODETSKO SNIMANJE KUPALIŠTA, OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA I NOVONASTALIH KOPNENIH POVRŠINA U ZONI MORSKOG DOBRA,

 

PARTIJA 2: GEODETSKO OBILJEŽAVANJE, IZRADA GEODETSKIH SITUACIJA I ELABORATA PARCELACIJE

 

Datum objave: 2017-12-29
Datum otvaranja: 2018-01-30

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3554 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

NABAVKA RAČUNARA, SOFTVERA I OPREME

Datum objave: 2017-12-27
Datum otvaranja: 2018-02-02

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3577 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA HITNIM SANACIJAMA OBALE I UREĐENJA TERENA

Datum objave: 2017-12-26
Datum otvaranja: 2018-01-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3548 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ODRŽAVANJE RAMPI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA LOKACIJAMA U BARU, BUDVI, TIVTU I KOTORU

Datum objave: 2017-12-21
Datum otvaranja: 2018-01-29

Tenderska dokumentacija
UGOVOR- Održavanje rampi za osobe sa invaliditetom

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3611 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

 NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA I MOTORNI ČAMAC

 

Datum objave: 2017-12-13
Datum otvaranja: 2018-01-10

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3589 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA KOMUNALNOM UREĐENJE ZONE MORSKOG DOBRA U BUDVI- UREĐENJE TERENA ZA NAVOZ ZA IZVLAČENJE BARKI

Datum objave: 2017-12-11
Datum otvaranja: 2018-01-18

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3316 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU 

MONITORING SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE, SA DODATNIM I PONOVNIM ANALIZAMA ZA 2018. GODINU

Datum objave: 2017-12-11
Datum otvaranja: 2018-01-17

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3385 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU SPECIJALNOG REZERVATA „TIVATSKA SOLILA“

Datum objave: 2017-11-22
Datum otvaranja: 2017-12-14

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3460 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ŠETALIŠTA U RAFAILOVIĆIMA OD BIVŠEG HOTELA “LAHOR” DO KRAJA ZAHVATA DUP-A BEČIĆI, NA DJELOVIMA KAT.PARCELA 1473/2 I 1448 K.O. BEČIĆI (SEKTOR 45 PO PPPPPNMD), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-18

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
UGOVOR- Izrada tehničke dokumentacije Rafailovići

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3458 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE RAMPE-NAVOZA ZA IZVLAČENJE ČAMACA NA MALOJ PLAŽI NA DIJELU ISPRED ( AKVATORIJUM) KATASTARSKE PARCELE 3575 K.O. ULCINJ U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-15

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3329 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11, 057/14, 028/15, 042/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2920 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE DUŽ PJEŠAČKE STAZE RISAN-PERAST – III FAZA, U OPŠTINI KOTOR

Datum objave: 2017-10-06
Datum otvaranja: 2017-11-03

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3205 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE RAMPE-NAVOZA ZA IZVLAČENJE ČAMACA NA MALOJ PLAŽI NA DIJELU ISPRED ( AKVATORIJUM) KATASTARSKE PARCELE 3575 K.O. ULCINJ U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2017-10-06
Datum otvaranja: 2017-11-06

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3162 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA I
MOTORNI ČAMAC

Datum objave: 2017-10-04
Datum otvaranja: 2017-11-01

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3093 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

Datum objave: 2017-09-11
Datum otvaranja: 2017-10-03

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2701 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011, 057/14 od 26.12.2014, 028/15 od 03.06.2015, 42/17 od 30.06.2017) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA SOFTVERSKOG APLIKATIVNOG SISTEMA ZA UGOVARANJE KORIŠĆENJA MORSKOG DOBRA SA UGRAĐENOM GIS KOMPONENTOM

Datum objave: 2017-09-05
Datum otvaranja: 2017-09-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2733 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
Partija 1: Nabavka rezervnih djelova i održavanje službenih vozila marke Škoda,
Partija 2: Nabavka rezevnih djelova i održavanje službenog vozila marke Opel
Partija 3 : Nabavka rezevnih djelova i održavanje službenog vozila marke Volkswagen tip Pasat,
Partija 4: Nabavka rezervnih djelova i održavanje motora marke Piaggio

Datum objave: 2017-07-05
Datum otvaranja: 2017-07-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2647 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZRADA ONLINE INTERAKTIVNE MAPE - VODIČA KROZ SPECIJALNI REZERVAT "TIVATSKA SOLILA"

Datum objave: 2017-06-29
Datum otvaranja: 2017-07-12

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1066 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE DUŽ PJEŠAČKE STAZE RISAN-PERAST – III FAZA, U OPŠTINI KOTOR

Datum objave: 2017-06-23
Datum otvaranja: 2017-07-31

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates