Radionica „Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom iz mora kroz promociju mjera za smanjenu upotrebu i reciklažu plastične ambalaže“ u okviru projekta UNEP Marine Litter

U okviru projekta UNEP Marine Litter koji u Crnoj Gori sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom a finansira se iz sredstava UN Enviroment (Program Ujedinjenih nacija za Životnu sredinu), danas je u Podgorici održana Radionica „Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom iz mora kroz promociju mjera za smanjenu upotrebu i reciklažu plastične ambalaže“ organizovana u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine.

Cilj ove radionice bila je prezentacija rezultata ovog projekta koji se sastojao od 3 segmenta koja su bila fokusirana na aktivnosti praćenja i sakupljanja otpada iz mora, aktivnosti vezane za smanjenje korišćenja plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu i aktivnosti vezane za reciklažu plastične (PET) ambalaže. Pored toga, na ovoj radionici, kojoj su prisustvovali predstavnici primorskih komunalnih preduzeća i opštinskih sektretarijata, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, nevladinih organizacija i eksperata koji se bave pitanjima otpada i reciklaže, razmatrani su i regulatorni okvir, praksa i inicijative u Crnoj Gori u cilju smanjenja korišćenja plastičnih proizvoda koji u najvećoj mjeri završavaju u moru i na plažama.

Rezultati aktivnosti projekta UNEP Marine Litter pokazali su da je na plažama na kojima je vršeno sakupljanje i monitoring otpada iz mora, najzastupljeniji plastični otpad i to više od 90% ukupno sakupljenog otpada. Studijom koja je analizirala regulatorni okvir i postojeću praksu u Crnoj Gori za korišćenje jednokratnih plastičnih kesa predstavljeni su nedostaci koji su već uzeti u obzir u postupku izrade novog zakonskog okvira od strane MORTa, dok je tokom diskusije zaključeno da je postepeno isključivanje plastičnih kesa iz upotrebe bolje rješenje od potpune zabrane korišćenja ovih proizvoda.

Na sastanku je istaknut značaj aktivnosti i kampanja koje imaju za cilj podizanja svijesti o otpadu, koje su sprovedene kako kroz ovaj projekat, izradom promotivnog i edukativnog materijala na temu otpada iz mora koji je distribuiran u okviru radionica održanim u školama, tako i drugim inicijativama kao što su „Svaka limenka se računa“ i „Budva Zero waste city“.

Projektom UNEP Marine Litter obuhvaćena je i akcija „(U) baci 5 PET“ u okviru koje je, u saradnji sa supermarketima Voli i Aroma, demonstriran primjer depozitnog sistema što je podrazumijevalo podjelu promotivnog materijala kao nagrade građanima koji su na punktovima ispred marketa donijeli 5 plastičnih boca za reciklažu.

Na samom kraju radionice istaknut je značaj rezultata dobijenih u okviru UNEP ML projekta koji svakako predstavljaju osnov za razvoj drugih projekata u oblasti smanjenja otpada u moru koji će doprinijeti efikasnijem rješavanju problema u ovim oblastima.

 

65304012 739949623104216 4855886614653566976 n

65650542 455674868341722 4120260898415706112 n

Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica obišli u posebni rezervat prirode Tivatska solila

Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zašititu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica sa saradnicima obišli su posebni rezervat prirode Tivatska solila i održali radni sastanak, kojem su se pridružili potpredsjednik opštine Tivat Dejan Maslovar i predstavnici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i konsultant Andrej Sovinc iz Sovenije.

Cilj posjete i sastanka bio je razmatranje mogućnosti za unapređenje uslova za posjetioce u rezervatu postavljanjem privremenog Centara za posjetioce u okviru kojeg bi se formirao prostor za informisanje posjetilaca, izložbeni prostor i prostor za održavanje edukativnih radionica, te prostor za posmatranje ptica na ravnom krovu objekta gdje će biti instalirani durbini za posmatranje ptica. Centar će biti postavljen na postojećem platou na ulazu u rezervat i služiće i kao svojevrsna barijera između magistrale i rezervata.

Tokom obilaska rezervata, konsultant Andrej Sovinc upoznao je prisutne sa neophodnošču da se na više lokacija u rezervatu postave zapornice i regulišu vodotoci kako bi se omogućilo ravnomjerna i kontrolisana cirkulacija vode, a sve u cilju formiranja uslova za boravak i gniježđenje ptica, te opstanak staništa halofitne vegetacije - habitata koji se nalaze na Aneksima Direktive EU o staništima, što ujedno kandiduje Tivatska solila za potencijalno Natura 2000 područje. S tim u vezi, sa predstavnicima opštine Tivat razgovarano je i o rješavanju pitanja dotoka bujičnih voda u rezervat, koji, zbog urbanizacije u zaleđu, ne dospijevaju do Solila i time uzrokuju poplave dijela puta prema Luštici.

Predstavnici Agencije i opštine Tivat istakli su zadovoljstvo stepenom uređenosti ovog rezervata i mjerama upravljanja koje sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i složili se da i u narednom periodu, kroz partnerstvo i nastavak saradnje, treba raditi na unapređenju uslova kako za biodiverzitet, tako i za posjetioce posebnog rezervata prirode Tivatska solila.

 

ij

posjeta solilima 4

solila jelusic medenica maslovar

 

 

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 18. do 19. juna pokazali su da je na 99% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 1% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. Slična situacija je bila i u opštini Bar, gdje je Kvalitet vode na svih 13 kupališta bio K1 klase. U opštini Budva, na svim lokacijama sa kojih se radi analiza kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju voda je takođe bila K1 klase. Kada je u pitanju Bokokotorski zaliv, u Tivtu je voda bila odličnog kavliteta na svih 9 kupališta, a ista situacija je bila i u Kotoru, gdje je kvalitet vode bio K1 klase na svih 15 lokacija uzorkovanja. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Posjeta direktora JPMD Predraga Jelušića sa saradnicima Institutu za biologiju mora

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić posjetio je juče sa svojim saradnicima Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru. Na sastanku sa rukovodstvom Instituta razgovarano je o nastavku saradnje ove dvije institucije u realizaciji aktuelnih i budućih projekata, prije svega u oblasti praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima duž crnogorskog primorja, ali i projektima koji se odnose na istraživanja morskih pećina, praćenje uticaja nasipanja plaža na morski ekosistem, te nastavak saradnje na međunarodnim projektima koji se bave monitoringom otpada u moru i na plažama.

Na sastanku je ocijenjeno da je voda za kupanje na kontrolisanim plažama od početka ovogodišnje sezone bila odličnog kvaliteta, te da je na više od 95% prve K1 kategorije, kao i da će od naredne sezone u praksi biti primjenjena nova kategorizacija voda za kupanje u propisana novim Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kojim su transponovane odredbe EU Direktive o upravljanju vodama za kupanje.

Posebno je istaknut značaj projekta koji se bavi istraživanjima biodiverziteta i uticaja zagađenja u Plavoj špilji u cilju predlaganja mjera za održivo upravljanje ovom pećinom koja predstvalja svojevrsnu turističku atrakciju na našoj obali. Zaključeno je da se sve aktivnosti izvode planiranom dinamikom i na obostrano zadovoljstvo.

Direktor Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović, zahvalio se na veoma uspješnoj saradnji sa Javnim preduzećem. Nakon dobijanja međunarodne akreditacije za ispitivanje sanitranog kvaliteta morske vode Institut za biologiju mora u potpunosti je posvećen realizaciji ove aktivnosti, a planirano je i proširenje obima akreditovanih metoda za buduće obaveze koje će imati država Crna Gora a odnose se na različite segmente monitoring morskog ekosistema u skladu sa zahtjevima EU Direktiva.

Nakon održanog sastanka direktor Javnog preduzeća i saradnici su obišli radove na izgradnji prvog javnog akavrijuma u Crnoj Gori. Dogovoreno je da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora realizuju zajedničku investiciju uređenja otvorenog dijela budućeg kompleksa akvarijuma koji će biti smješten u dijelu dvorišta Instituta. Planirano je da se uređenjem terena, staza i zelenih površina, te postavljanjem izložbenih paviljona, posjetiocima omogući pristup akvarijumu i ujedno upotpuni prostor za prezentaciju na otvorenom. Ovom zajedničkom investicijom omogućiće se da se kompletni radovi na javnom akvarijumu završe u predviđenom roku, odnosno do aprila 2020. godine.

 

IBM3

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić svečano otvara restoran “Sea Forest”

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić svečano će otvoriti restoran “Sea Forest” u Luštici Bay, večeras u 20.00 sati.

U zemlji koja vjekovima njeguje tradiciju i na njenim vrijednostima zasniva svoj budući razvoj, izuzetno je važno da nacionalni brendovi dobiju priliku da svojom bogatom ponudom budu dio jednog od najvećih turističkih projekata na našoj obali.

Nastojanje Luštice Bay da afirmiše domaće brendove u raznolikim sferama uključujući poljoprivredu, umjetnost, modu i ugostiteljstvo, doprinosi boljem predstavljanju svega što Crna Gora nudi.

Gastronomska i ugostiteljska ponuda naši su glavni aduti kojima teško odolijevaju oni koji jednom posjete Crnu Goru, a vrlo često su motiv i inspiracija našim gostima da se iznova vraćaju.

Ponosni smo što je restoran Forest kao renomirani brend već dugo prisutan na ugostiteljskoj mapi Crne Gore, prepoznat od strane upravljača Luštice bay gdje danas dobija svoj restoran na moru. Svjedočeći uspjehu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti na najvišem nivou u Nikšiću i Podgorici, “morski koncept” ovog restorana zasigurno će obezbjediti dodatan kvalitet ukupnoj ugostiteljskoj ponudi Luštice Bay.

Najava ekološke akcije “ (U)baci PET opet “

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizuje projekat UNEP Marine Litter, koji se finansira u okviru Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme). Glavni cilj ovog projekta je uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom iz mora kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti. UNEP Marine Litter projekat, koji je počeo sa realizacijom u aprilu 2018. godine i traje do jula 2019. godine, obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora.

U okviru ovog projekta, Javno preduzeće, u saradnji sa NVO “OZON” i supermarketima "Voli" I "Aroma" marketima realizuje akciju “ (U)baci PET opet ”, a koja ima za cilj upoznavanje javnosti sa modelom depozitnog sistema vraćanja plastičnog ambalažnog otpada, kroz pokaznu simulaciju tog procesa u praksi.

Tokom ekološke akcije, volonteri NVO ,,Ozon” će na promotivnim štanodvima ispred supermarketa svima koji donesu najmanje 5 praznih plastičnih (PET) flaša za uzvrat dijeliti prigodni promotivni materijal (majice, kačkete, platnene cegere) i ujedno na taj način vršiti edukaciju građana o procesu depozitnog sistema vraćanja ambalažnog otpada kao i o načinu pripreme za reciklažu PET ambalaže.
Ova akcija, koju su podržali supermarketi “Voli” i “Aroma” marketi, realizovaće se u petak 21.06. i subotu 22.06.2019. godine, i to na sledećim lokacijama:

- Voli supermarket u Radanovićima, Kotor u periodu od 09:00 do 12:00 časova
- Hipermarket Voli, Novi bulevar, Bar u periodu od 09:00 do 12:00 časova
- Market Aroma , TQ Plaza, Budva u periodu od 19:00 do 21:00 časova
- Market Aroma, kod Instituta Dr. Simo Milosevic, Herceg Novi u periodu od 09:00 do 12:00 časova

Značaj ovog projekta i same ekološke akcije prepoznat je i u svijetlu činjenice da se u postupku izrade novog Zakona o upravljanju otpadom analizira odgovarajući model definisanja depozitnog sistema vraćanja ambalažnog otpada.
Ovom prilikom pozivamo sve građane i turiste da se pridruže akciji, i u narednim danima donesu prazne plastične flaše volonterima akcije “(U)baci PET opet “ i za uzvrat dobiju prigodne nagrade, te na ovaj način daju svoj doprinos procesu selektivnog prikupljanja otpada i procesu reciklaže.

Dom starih u Risnu dobio dizalicu za pristup moru lica sa invaliditetom

Na inicijativu JU Dom starih “Grabovac” iz Risna, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je izvršilo nabavku i montažu dizalice za pristup moru lica sa invaliditetom. Dizalica je postavljena na dijelu obale koji je inače namjenjen korisnicima doma. 
 
Ova lokacija u Risnu prepoznata je kao prioritetna, s obzirom da na tom dijelu naše obale nije postojala infrastruktura u funkciji lica sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, posebno uvažavajući potrebe starijih nepokretnih lica iz doma “Grabovac” kojima je korišćenje plažnih programa neophodno.
 
Javno preduzeće je za ovaj posao zadužilo firmu “V projekt” d.o.o. iz Nikšića, a vrijednost navbavke i montaže dizalice iznosila je 2.988,70 €.
 
 
dizalica dom starih foto

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates