24 decembar 2020

RADIĆE SE REVITALIZACIJA PLAŽE U PRŽNU

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je raspisalo javni poziv za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta revitalizacije plaže Pržno, te rekonstrukcije obale u Pržnu na katastarskoj parceli 1876 K.O. Sveti Stefan (sektor 46 po PPOP) i akvatorijumu ispred katastarske parcele. Javnim pozivom je predviđena i izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Projektni zadatak je dat na osnovu „Bazne studije i idejnog rješenja revitalizacije plaže u Pržnu“ urađne od strane Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu, a koja obuhvata izgradnju podvodnih pragova i tehnološko rješenje za nasipanje/ prihranjivanje i oblikovanje plaže prema Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva. Projektna dokumentacija treba da se radi fazno i to : Elaborat geodetskog snimanja plaže (kopna) i Elaborat batimetrijskog snimanja dna akvatorijuma sa usklađivanjem referentne kote „srednjeg nivoa mora“; Elaborat geomehaničkih ispitivanja – bušotine za pragove; Idejno rješenje; Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i Glavni Projekat.

Na osnovu smjernica iz Bazne studije, geodetskim i batimetrijskim snimanjem treba utvrditi eventualne promjene stanja plaže i dna mora i definisati srednji nivo mora koji će biti referentan za projektovanje u odnosu na Studiju. Takođe, ukoliko postoje novi podaci o visini talasa, potrebno je ocijeniti njihov uticaj na predložena idejna rješenja iz Studije.

Projektnom dokumentacijom će se definisati precizne mikrolokacije, količine kamenog materijala i ostali fizički parametri objekata (pragova). Projektom će se utvrditi i lokacije, količine i granulacija materijala (pijeska) za prihranjivanje plaže i odrediti način i vrijeme prihranjivanja (nasipanja) i oblikovanja plaže u odnosu na potrebu korišćenja kupališta.

Studijom je definisana isključivo upotreba prirodnih materijala.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 22. januar 2020. godine, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izdvaja 30.000,00 € za projektovanje.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates