Saopštenje za javnost

Tokom perioda 2020-2021 godina na području opštine Ulcinj, konstatovana je ekspanzija bespravne gradnje na obalama rijeke Bojane.
Prema zadnjoj evidenciji evidentirano je ukupno 109 objekata (48 na lijevoj i 61 na desnoj obali rijeke Bojane), koji nisu predviđeni važecim Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine.
Ističemo da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nema upravnu nadležnost odnosno ingerencije državnih organa uprave, ne može vršiti kontrole shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru, već isto na osnovu naših prijava – zahtijeva za kontrolu sprovode nadležne inspekcijske službe.
Naime, i pored velikog broja zahtjeva i urgencija za inpekcijsku kontrolu bespravna gradnja nije zaustavljena.
Javno preduzeće iniciralo je novim zahtjevom kontrolu kod Komunalne inspekcije Ulcinj, te obavjestilo resorno Ministarstvo Ekologije i prostornog planiranja i urbanizma o navedenom.
Pored navedenog obavješten je Osnovni državni tužilac u Ulcinju da postoje sumnje da je izvršeno krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za gređenje shodno čl. 326a , kao i krivično djelo protivpravno zauzimanje zemljišta shodno čl.254 Krivičnog zakonika CG.

Obavještenje za korisnike/zakupce morskog dobra

Pozivaju se svi korisnici/zakupci morskog dobra, koji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore imaju zaključen ugovor o korišćenju morskog dobra, da u najskorijem roku izmire svoju zakonsku i ugovornu obavezu plaćanja naknade za korišćenje morskog dobra i pristupe zaključenju aneksa ugovora za 2021. godinu.
Vlada Crne Gore je u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom korona virusa donijela mjere podrške građanima i privredi za I kvartal 2021. godine kojima se predviđa umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra za 2021.godinu korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima-restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama, pristaništima i sl., u visini od 50% ugovorene godišnje/sezonske naknade za korišćenje morskog dobra, kao i Zaključke broj: 07-398/2 od 28.01.2021. godine, donijete na sjednici Vlade Crne Gore dana 28.01.2021. godine, kojima se u tački 22 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužuje da sprovodi mjere podrške privredi koje se odnose na umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra.
Takođe, korisnici/zakupci morskog dobra koji obavljaju sezonsku djelatnost oslobođeni su dostavljanja činidbene garancije za 2021. godinu saglasno Zaključku Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3069/4 od 29.12.2020. godine donijetom na 23. sjednici Upravnog odobra, održanoj dana 29.12.2020. godine,

Javno preduzeće podsjeća korisnike/zakupce kupališta da su saglasno zaključenim ugovorima o korišćenju morskog dobra, Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru (Sl. list CG, br. 023/19, 076/19, 057/20) i skici kupališta, koji čine sastavni dio ugovora, dužni da do 01.05.2021. godine organizuju i stave u funkciju ustupljena kupališta. Napominjemo korisnike da nepostupanje po navedenim odredbama predstavlja težu povredu ugovornih obaveza.

Obavještenje za međunarodni konkurs za idejno rješenje šetališta Budva-Bečići

Nakom održanog sastanka između Glavnog državnog arhitekte g-dina Mirka Žižića i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore g-dina Mladena Mikijelja donesen je zaključak o inteziviranju aktivnosti na realizaciji raspisivanja međunarodnog Konkursa za idejno rješenje šetališta od Budve (od restorana Sole mio) do Bečića .

U tom cilju Javno preduzeće je dostavilo svu neophodnu dokumentaciju za raspisivanje konkursa Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – direktoratu Glavnog državnog arhitekte.

U narednom periodu, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – direktorat Glavnog državnog arhitekte će u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštinom Budva formirati zajednički radni tim i Konkursnu komisiju kako bi u što kraćem roku bio raspisan međunarodni konkurs.

Javno preduzeće je u prethodnom periodu prenijelo sredstva potrebna za raspisivanje Konkursa u iznosu od 100.000 eura Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Obala - Slovenska i bečićka plaža i šetalište uz nju, su javni prostor koji je recepijent turističkih djelatnosti i gradskih funkcija i prepoznaje se kao najprometniji dio opštine u večernjim satima.Tema Konkursa će biti idejno rješenje promenade duž Slovenske plaže u Budvi i bečićke plaže, kao i njihova veza kroz poluostrvo Zavala sa ukrsnicama promenade sa pristupnim saobraćajnicama prema obali i moru. Pored pješačko - rekreativne, promenada treba da ima i funkciju ulice za dostavna i interventna vozila. Na ukrsnicama i proširenjima moguće je formirati pjacete i/ili vidikovce. Preko bujičnih tokova (potoka i rječica) treba obuhvatiti 5 manjih mostova – 3 uz Slovensku plažu i 2 uz bečićku. Za kompletno rješenje uređenja promenade, treba uraditi i Idejno rješenje rasvjete, urbanog mobilijara, posebno uređaja/opreme za sakupljanje otpada. Moguće je dati i Idejno rješenje pergola duž staze ili na proširenjima - ako se time kompletira funkcionalno i stilsko rješenje. Dužna šetališne zone koju treba obuhvatiti iznosi cca 4.2 km.

Intencija institucija koje upravljaju ovim prostorom je da se kroz konkurs obezbijedi arhitektonsko rješenje za uređenje šetališta i dijela obale, kao dominantnog urbanističkog obilježja Budve i Bečića, i time da novi impuls rješenjima na sanaciji stanja, ali i daljem uređenju naselja duž Budvanske rivijere.

Radovi na parternom uređenju rive u Pržnom

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u decembru 2020. godine objavilo Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na parternom uređenju rive u Pržnom,– I faza radova, koja obuhvata poslove od profila 18 do profila 38 (od hotela „Maestral“ do krajnjeg istočnog dijela Pržna), u ukupnoj dužini cca 150m.

przno mozaik
Procijenjena vrijednost I faze radova je vrijednosti 200.000,00 eura sa uračunatim PDV-om. Za izvođenje radova pristigle su dvije ponude i to ponuđača: “MONTAL DSD” D.O.O. PODGORICA i “ASFALT-BETON GRADNJA” D.O.O. PODGORICA, koje su ocijenjene kao neispravne, te je dana 22.03.2020. godine donesena Odluka o poništenju postupka javne nabavke.

przno1
Planirana vrijednost radova na uređenja rive u Pržnom, saglasno odobrenom glavnom projektu iznosi 350.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.
Nakon usvajanja Plana korišćenja sredstava za 2021. godinu, kojim su planirana sredstva za realizaciju II faze radova, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore planira da realizuje glavni projekta u cjelosti.

przno2

Obavještenje

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj sprovodi reorganizaciju Službe za kontrolu u cilju pojačanja kontrole zone morskog dobra koja se ogleda u strogom kontrolisanju Ugovornih obaveza korisnika kupališta i privremenih lokacija. U narednom periodu akcenat će biti stavljen na pojačanim kontrolama gradnje bez odobrenja i postavljanja privremenih objekata suprotno izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će inicirati uspostavljanje bliže saradnje sa nadležnim inspekcijskim službama i predložiti formiranje zajedničkih timova, kako bi se efikasnije izborili sa nepravilnostima i doprineli suzbijanju sive ekonomije i zaštite prostora u zoni morskog dobra.
Posebno treba napomenuti da će u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sistemske pripreme za ljetnju turističku sezonu, Javno preduzeće uspostaviti komunikacija sa nadleznim institucijama na lokalnom i drzanom nivou kako bi definisali korake i obezbijedili blagovremeno stavljanje u funkciju kupališta i ugostiteljskih objekata.

 

Rukovodilac službe za kontrolu

Srđan Radić

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates