OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Prilikom javnog nadmetanja za zakup pristaništa i privezišta koje je danas održano u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ovlašćeni predstavnik firme “Montenegro Crusing” Nenad Vujičić je u kontinuitetu ometao tok nadmetanja. Nakon javne opomene učesnika i upozorenja o mjerama koje se mogu upotrijebiti ako se ometanje nastavi, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja je bila prinuđena da shodno važećoj državnoj Uredbi, privremeno obustavi postupak i udalji g-dina Vujučića iz prostorije. O navednom slučaju obavješten je Centar za bezbjednost Budva.
Nenad Vujičić je poznat po tome što je i na prethodnim javnim nadmetanjima različitim performansima ometao strogo formalne procedure, a protiv njega je ranije podnijeta krivična prijva za nelegalno zauzimanje zemljišta i tužba Osnovnom sudu u Kotoru zbog korišćenja lokacije bez naknade od strane JP Morsko dobro. Današnji postupak javnog nadmetanja je zbog isteka radnog vremena prekinut i biće nastavljen u utorak, 18. juna u 13.00h.

REAGOVANJE JP MORSKO DOBRO NA IZVJEŠTAJ O ANALIZI PRIHODA I ULAGANJA U OPŠTINU ULCINJ OD UKUPNO 3 MILIONA € PRIHODA 1.5 MILION DIREKTNO PREBAČENO OPŠTINI ULCINJ

U cilju istinitog informisanja javnosti, posebno korisnika prostora u opštini Ulcinj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore njaoštrije demantuje selektivno plasiranje informacija od strane učesnika projekta “Javni novac za javno dobro”, cijeneći da su iznešene krajnje tendenciozno i sa jasnom namjerom da degradiraju poslovanje Javnog preduzeća.
Ako su analizirali odnos prihoda i ulaganja u opštinu Ulcinj za 2017. i 2018. godinu, morali su naglasiti da je po tada važećem Zakonu o finansiranju lokalne samopurave, od prihodovanih 3 miliona eura, direktno na račun Opštine Ulcinj uplaćeno 1,5 miliona eura.
Sredstva od 1.5 miliona € od zakupa morskog dobra za 2017. i 2018. godinu bila namjenjena za finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnoti u zoni morskog dobra, održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete, održavanje i zaštitu zelenila, hortikulturlno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra.
Po novom zakonskom rješenju od 2019. godine, a na inicijativu lokalnih komunalnih preduzeća, sredstva će direktno po učinku biti uplaćena d.o.o. Komunalne djelatnosti Ulcinj.
Netačan je i podatak da je JP Morsko dobro uložilo 200.000,00 € u investicije u tom dvogodišnjem periodu. Naime, od preostalih sredstava, nakon transfera 1.5 miliona opštini Ulcinj, investirano je oko 600.000,00 €, a dodatno iz 2018. godine prenešno je 190.000 € koje će se realizovati u tekućoj godini.
Na kraju, JP Morsko dobro je kao i do sada spremno da investira u opštinu Ulcinj prateći projktnu dokumnentaciju i urbanističko tehničke uslove koje izdaje Opština Ulcinj, a uvažavajući u svemu smjernice koje inače dobijamo od lokalnih samouprava.

Javna rasprava - Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija obalne zone u Sutomoru

Na osnovu članova 20 i 29 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
(„Sl.list RCG“, br. 80/05 i "Sl. list CG", br. 40/10, 73/10 i 40/11, 27/13 i 52/16)
Sekretarijat za komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
OPŠTINE BAR

O B A V J E Š T A V A
ZAINTERESOVANU JAVNOST

 

- da je „Javno preduzeće za upravljanju morskim dobrom Crne Gore-Budva „ Popa Jola Zeca bb, Budva, podnijelo zahtev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija obalne zone u Sutomoru na sledećim lokacijama;
Uređenje lokacije (dio Obale IvaNovakovića) na urbanističkoj parceli UP 26, koju čini
katastarska parcela br. 2045 KO Sutomore, u zahvatu DSL "Sutomore sektor 53";
- Gradnja obalnog šetališta na katastarskoj parceli 2517 KO Sutomore, koja se nalazi uzduž obale
mora, javne plaže do vidikovca na sjeverozapadnom dijelu obuhvata DSL "Sutomore sektor 53";
- Izgradnja i uređenje trga na urbanističkoj parceli UP 19, koju čini djelovi katastarskih parcela br.
2042, 2043, 2044 i 2115/1 KO Sutomore;
- Uređenje funkcionalnog zaleđa plaže na urbanističkoj parceli UP 18, koju čini katastarska parcela
br. 2045 KO Sutomore, u zahvatu DSL "Sutomore sektor 53";
- Rekonstrukcija saobraćajnice 2a (Obale IvaNovakovića), na djelovima katastarskih parcela br.
2540/1, 2540/2 KO Sutomore, 1b na djelovima katastarske parcele br. 2044 KO Sutomore i 1a
na djelovima katastarske parcele br. 1958 KO Sutomore i
- Uređenje korita potoka Đurića na katastarskoj parceli 2517 KO Sutomore, koji se nalazi na
sjeverozapadnom dijelu obuhvata DSL "Sutomore sektor 53",
U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Bulevar Revolucije broj 1, kancelarija broj 227/B, II sprat, radnim danima od 11 do 15 časova.
Javna rasprava o predmetnom elaboratu održat će se dana 04.12.2018god. u 13 časova u Maloj Sali SO Bar.

Primjeri plutajućih pontona za koje je moguće dobiti svu neophodnu dokumentaciju

 

Standardni pontoni, tip "HD" (Heavy Duty), posjeduju veliku stabilnost i veoma dug vijek trajanja. Nepotopivi su, izdržavaju udare talasa do 1m i visinsko pomijeranje nivoa vode, s obzirom na način sidrenja, do 9 metara.

Uobičajene dimenzije su:

Dužina: 10,0 – 12,00 – 12,50 m
Širina: 2,4 m - 3,0 m - 4,0 m
Visina: 0,95 m- 1,00 m
Visina iznad vode: 0,5 m – 0, 7 m

 

sp1

sp2

 

Standardni pontoni, tip "HDS" (Heavy Duty Special), u odnosu na „HD“, posjeduju dodatnu stabilnost i nosivost, a time i otpornost na udare vjetra i talasa.

Dužina: 12,00 m do 20,00m
Širina: 4,00 m
Visina: 1,20 m
Visina iznad vode: 0,50 m – 0,70 m

 

2121

2122

 

Lukobrani (valobrani), tip "HDW" (Heavy Duty Wavebreaker) imaju dodatna konstruktivna ojačanja, posjeduju ekstremnu stabilnost i moć da razbiju, umanje i obuzdaju snagu vjetra i talasa. HDW-pontoni izdržavaju udare talasa do 2m i služe kao zaštita marina, kao luke/pristani za veće brodove i sl.
Uobičajene dimenzije su:

Dužina: 12,5 m do 20 m
Širina: 3,0 m do 4,0 m
Visina: 1,8 m
Visina iznad vode: 0,6 m – 1,0 m

 

32432

42422

 

 

Pontoni sa drvenim gazištima i aluminijskim okvirima koji se postavljaju na betonske ili plastične plutajuće elemente ( kocke )

 

rfeez

      32132444

 

 

Pontoni sa drvenim gazištima i okvirima koji se postavljaju na betonske ili plastične plutajuće elemente ( kocke )

 

32333

    323244

2112121

 

Napominjemo da na plutajuće pontone od plastičnih kocki nije moguće dobiti Saglasnost od Lučkih kapetanija.

 

 

 

 

Modeli održivih privremenih objekata na obali

Mediteranski duh, upotreba plemenitih materijala prilikom izgradnje, redukovane dimenzije i apsolutno pozitivan uticaj na životnu sredinu u kontakt zoni mora i obale, predstavljaju primjere koje treba sprovoditi prilikom postavljanja privremenih ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra.

Kao jedan od pozitivnih primjera kojim se treba voditi pri organizovanju privremenih objekata, predstavljamo montažni objekat dimenzija 2,5 m x 4 m kupališta „Belavista“ u Bečićima.

 

Bella Vista 1

Bella Vista 2

Bella Vista 3

INFORMACIJA O REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA na osnovu sprovedenih tenderskih postupak

INFORMACIJA
O REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA
na osnovu sprovedenih tenderskih postupaka

 

U skladu sa usvojenim Zaključcima, u cilju upoznavanja Upravnog odbora sačinjena je Informacija o realizaciji zaključenih dugoročnih ugovora na osnovu tenderskih postupaka koje je sprovelo Javno preduzeće prema Zaljučcima Vlade Crne Gore, koja sadrži pregled do sada zaključenih dugoročnih ugovora, osnovne elemente i ciljeve ugovora, kao i trenutni status osnosno stepen realizacije investicionih projekata.
Uvažavajući da pravni osnov za postupanje i spovođenje postupaka davanja u dugoročni zakup/na korišćenje predstavljaju Zaključci Vlade Crne Gore to ova Informacija istovremeno predstavlja izvještaj o realizaciji Zaključaka.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u skladu sa Zakonom o morskom dobru u periodu od svog osnivanja sa različitim intenzitetom zaključivalo je dugoročne ugovore o korišćenju morskog dobra koji su uvjek bili usmjereni na realizaciju investicionih aktivnosti i trajnih ulaganja u morsko dobro.

 

Detaljnije: INFORMACIJA O REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA na osnovu sprovedenih tenderskih postupakaO REALIZACIJI DUGOROČNIH UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA na osnovu sprovedenih tenderskih postupaka

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates