Organizacija službi

 JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Adresa: Ulica Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva

Telefon: +38233452709

Fax: +38233452685

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena pravna cjelina sa jasno definisanim nadležnostima pojednih službi. Upravni odbor i Izvršni direktor u skladu sa svojim ovlašćenjima koordiniraju rad posebnih organizacionih jedinica-službi.

 

Direktor

Predrag Jelušić, dipl. ekonomista

 

BG7 3653

 

Kontakt telefon: 033/452-709

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


Kontakt telefon:
E-mail:

Pomoćnik direktora 
Mr Dragoljub Marković, dipl. prostorni planer
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Pomoćnik direktora
Rajko Malović, Spec. Sci. u oblasti bezbjednosti
Kontakt telefon: 033/453-016
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za opšte i pravne poslove

Rukovoditeljka službe: Klaudija Pejović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za opšte i pravne poslove koordinira i obavlja poslove: obezbjeđivanja opšte zakonitosti rada, izradu normativnih akata, pravno zastupanje, javne nabavke, informacioni sistem, kadrovske poslove, administrativno-tehničke i druge opšte i pravne poslove Javnog preduzeća.

Služba za ustupanje morskog dobra na korišćenje

Rukovoditeljka službe: Ljubomirka Vidović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za ustupanje morskog dobra na korišćenje organizuje, koordinira i obavlja poslove: obezbjeđivanja zakonitosti u radu službe, pripremanja i praćenja realizacije ugovora za ustupanje djelova morskog dobra, pripremanja predloga akata, informacija, izvještaja i analiza o korišćenju morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Ekonomsko-finansijska služba

Rukovoditeljka službe : Milica Marković, dipl. ecc
Kontakt telefon: 033/453-008
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ekonomsko-finansijska služba organizuje, koordinira i obavlja finansijsko-računovodstvene i analitičko - planske poslove. Obavlja poslove vođenja knjiga i ostalih evidencija o stanju i kretanju imovine, utvrđuje rezultate poslovanja, izrađuje godišnje finansijske iskaze kao i izvještaje o poslovanju, usklađuje stanje imovine i obaveza sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje godišnjim popisom, zaključuje poslovne knjige po završetku poslovne godine i ostale administrativno tehničke poslove.

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra

V.d. rukovodioca službe: Sreten Vukićević, dipl.ing. arh.
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra obavlja poslove planiranja, uređenja i izgradnje morskog dobra, izrade urbanističko-tehničkih uslova i rješenja o lokaciji, nadzora nad realizacijom investicionih aktivnosti i nad programom uređenja i korišćenja, prijavljivanja nepravilnosti nadležnim inspekcijskim organima, praćenje ažurnosti podataka katastra morskog dobra, kontrole morskog dobra i druge administrativno tehničke poslove.

Služba za održivi razvoj

Rukovoditeljka službe: Aleksandra Ivanović, dipl. biolog mora
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Služba za održivi razvoj koordinira i obavlja poslove iz oblasti organizacije i opremanja kupališta, zaštite životne sredine, praćenja kvaliteta morske vode za kupanje i obalnih procesa te vođenje baze podataka morskog dobra. Služba koordinira međunarodnu saradnju iz oblasti integralnog upravljanja obalnim područjem i održivog razvoja, priprema i realizuje međunarodne projekte, obavlja poslove "focal point-a" za saradnju sa PAP/RAC centrom UNEP/MAP-a, sarađuje sa NVO u realizaciji Programa "Plava zastavica" i ekoloških akcija, te obavlja i druge adminstrativno - tehničke poslove.

Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo

Koordinator i v.d. rukovodilac službe: Dragoljub Marković, pomoćnik direktora
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Služba za upravljanje lukama od loklanog značaja i pomorstvo koordinira i obavlja poslove iz oblasti upravljanja lukama od lokalnoz značaja, upravljanje pristaništima, privezištima, pontama, mandraćima, plutajućim objektima za pristajanje, priprema i obavlja druge poslove iz oblasti pomorstva, pomorskog saobraćaja,i sportsko-rekreativnih aktivnosti na moru. Sarađuje sa Lučkim kapetanijama, Upravom pomorske sigurnosti i drugim domaćim i međunarodnim institucijama iz oblasti pomorstva. Učestvuje u međunarodnim i domaćim projektima, te obavlja i druge adminstrativno - tehničke poslove.

Služba za kontrolu morskog dobra

Rukovodilac službe: Veselin Vojinović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Služba za kontrolu morskog dobra vrši sve poslove u zakonskim okvirima kontrole morskog dobra: obavlja poslove praćenja i kontrole izvršavanja svih ugovorenih obaveza na teritoriji opštine; obavlja poslove kontrole morskog dobra uopšte,; učestvuje u zajedničkim kontrolama morskog dobra,; prati realizaciju ugovora o komunalnom održavanju zone morskog dobra; redovno informiše službe u Preduzeću o stanju na terenu; priprema zapisnike o izvršenim kontrolama; vrši nadzor nad izvođenjem radova na održavanju u zoni morskog dobra, učestvuje u radu komisija JP, ostvaruje saradnju sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim preduzećima na poslovima nadležnosti iz službe, koordinira aktivnostima na praćenju programa i projekata, obrađuje zahtjeve imovinsko pravne prirode.

I KABINET DIREKTORA

Šef kabineta: Jasmina Kašćelan, dipl. geograf- turizmolog

Koordinator za Plan, analizu i korišćenje morskog dobra: Nevenka Vukićević, dipl. ekonomista

Savjetnik 

Službenik za odnose sa javnošću i marketing 

Referent za odnose sa javnošću i marketing
Tehnički sekretar
Administrativni referent
Vozač
Prevodilac

II SLUŽBA ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Rukovodilac službe: Klaudija Pejović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Viši samostalni saradnik za javne nabavke i informatiku Mirjana Radičević, dipl. ing. org. rada
Kontakt telefon: 033 /402 511
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Saradnik za rad i radne odnose
Saradnik za javne nabavke
Saradnik za informacioni sistem
Saradnik za poslove u pisarnici
Arhivar
Portir
Vozač - Kurir
Kafe kuvarica
Čistačica


III EKONOMSKO FINANSIJSKA SLUŽBA

Rukovodilac službe: Ljubica Bujković, dipl. ekonomista
Kontakt telefon: 033/453-008
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Šef knjigovodstva - Računovođa: Semira Vukotić
Glavni knjigovođa
Knjigovođa (2 izvršioca)
Blagajnik


IV SLUŽBA ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE MORSKOG DOBRA

Rukovodilac službe: Ljubomirka Vidović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Koordinator za ustupanje na korišćenje morskog dobra: Marija Jovićević, dipl. ekonomista
Viši samostalni saradnik za plan, analizu i ustupanje morskog dobra: Draško Cerović, dipl. pravnik; Monika Sladić Roganović, dipl. pravnik
Saradnik za ustupanje morskog dobra (5 izvršilaca)


V SLUŽBA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU MORSKOG DOBRA

Rukovodilac službe Rajko Mihović, dipl. ekonomista
Kontakt telefon: 033/451-678
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Koordinator za investicije i izgradnju morskog dobra: Rajko Radulović, d.i.g.
Viši samostalni saradnik za investicije i projektovanje: Sreten Vukićević, dipl. ing. arh.
Samostalni saradnik za investicije, izgradnju i nadzor
Saradnik
Saradnik za poslove katastra morskog dobra
Čistač


VI SLUŽBA ZA KONTROLU MORSKOG DOBRA

Rukovodilac službe: Veselin Vojinović, dipl. pravnik
Kontakt telefon: 033/451-716
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Predstavnici po opštinama (4 izvršioca)
Referent za poslove kontrole morskog dobra (5 izvršilaca)

VII SLUŽBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Rukovodilac službe: Aleksandra Ivanović, dipl. biolog mora
Kontakt telefon: 033/452-709
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Viši samostalni saradnik za uređenje prostora i GIS: Vojislav Dragnić
Samostalni saradnik za zaštitu životne sredine
Samostalni saradnik za organizaciju kupališta
Saradnik za zaštitu životne sredine

VIII SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA I POMORSTVO

Rukovoditeljka službe: Tina Tičić
Viši samostalni saradnik za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo: Mato Bošković, dipl. menadžer u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji

Saradnik za upravljanje lukama od lokalnog značaja

Saradnik za upravljanje pristaništima, privezištima i vezovima (2 izvršioca)

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates